Misiunea LICEULUI SILVIC TRANSILVANIA NĂSĂUD
 
  • să formeze tineri cu o cultură generală vastă, cu dragoste față de mediul înconjurător, capabili să gestioneze fondul forestier al țării, să cunoască și să aplice legislația actuală din silvicultură și protecția mediului.
  • să formeze elevul, prin abordare transversală, în domeniile de competenţe-cheie:
          - comunicare în limbi străine
          - alfabetizare matematică şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii.
          - tehnologia informaţiei şi comunicării
          - « a învăţa să înveţi »
          - competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice
          - antreprenoriat
          - sensibilizare la cultură
• să asigure transferabilitatea cunoştinţelor în viaţă reală;
• să educe viitorii cetăţeni în spiritul respectului faţă de opinia oamenilor care gândesc, acţionează şi trăiesc altfel;
• să-i ajute pe elevi să înţeleagă schimbările sociale şi legislative;
• să-i pregătească în arta comunicării şi în folosirea eficientă şi utilă a timpului;
• să-i învețe să-și protejeze sănătatea şi siguranţa;
• să le insufle dragostea faţă de mediul  înconjurător;
• să-i înveţe să practice principiile democraţiei;
• să-i obişnuiască să aprecieze cultura, frumosul şi binele, să discearnă adevăratele valori locale, naţionale şi europene;
• să le ofere informaţii şi să-i educe în direcţia flexibilităţii necesare alegerii viitoarei profesii şi ocupaţii;
• să le inoculeze dorinţa de a învăţa acum şi în viitor, educaţia permanentă  fiind cheia succesului.
 
Viziunea noastră:
 
• Dezvoltarea în şcoală, de către fiecare cadru didactic, a unui management de curriculum care să asigure :
          - formarea elevilor în spiritul competenţelor-cheie şi atingerea de către aceştia a standardelor prevăzute pentru fiecare ciclu curricular;
          - atragerea elevilor spre şcoală prin calitatea ofertei educaţionale şi atmosfera din interiorul unităţii;
          - încurajarea şi stimularea creativităţii şi iniţiativei elevilor;
• Stimularea eforturilor elevilor şi ale cadrelor didactice pentru obţinerea de performanţe;
• Atragerea de parteneri în dezvoltarea de proces în scopul satisfacerii cerinţelor educaţionale;
• Realizarea şi promovarea unei imagini pozitive privind şcoala ca furnizor de servicii educaţionale pentru comunitate;
• Atragerea de fonduri suplimentare destinate dezvoltării bazei materiale, stimulării şi motivării elevilor prin realizarea de proiecte, colaborări, sponsorizări;
• Dezvoltarea capacităţilor de colaborare cu şcoli din ţară şi din Comunitatea Europeana în scopul satisfacerii cerinţelor specifice şcolii.
 
*
 
Activitatea educativă se desfăşoară într-un mediu curat, estetic şi dotat tehnic corespunzător unei instituţii din secolul XXI, deşi clădirea şcolii are o vechime considerabilă. Şcoala deţine 23 de spaţii în care se desfăşoară activităţi instructiv-educative şi activităţi administrative: săli de curs (10 cabinete, 3 laboratoare, 5 săli de clasă, 2 ateliere tehnice, 1 bibliotecă cu peste 17000 volume), sala de sport, parc dendrologic de 0.6 ha, Centru de Documentare si Informare (CDI), cabinet de consiliere, birouri, internat (cu o capacitate de 120 locuri), cantina şcolară (capacitate de 70 elevi pe serie)  şi cabina de pază. Spațiile şcolare sunt distribuite în două corpuri de clădire bine întreţinute.
S-a realizat, cu fonduri Phare, reabilitarea clădirii şcolii şi a internatului, ceea ce ne permite să oferim condiţii mult îmbunătăţite pentru procesul instructiv educativ, cât şi pentru cazarea elevilor interni.
Nivelul de dotare cu resurse educaţionale :
• echipamente și materiale didactice pentru pregătirea în meserie, obţinute prin programul Phare VET RO 9405 şi TVET
• parc dendrologic de 0.6 Ha
• pepinieră didactică
• sală de sport 
• staţie meteo cu echipare sumară
Privitor la resursele financiare, acestea provin de la:
• buget (50%)
• resurse atrase 50% (taxe şcolarizare, sponsorizări, donaţii, prin implicarea părinţilor, producţie).